SZUKAJ WG KATEGORII
Wyszukaj:
Twoje konto:
Zaloguj się
Wybierz język:
Facebook

1pxKontakt

INFOLINIA:
(22) 668 42 11
Pon - Pt 8:00 - 17:00

E-MAIL:
sklep@midparts.com.pl

1pxCentrala

ENERGETYKÓW 5,
66-010
Nowogród Bobrzański

1px

NEWSLETTER

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Midparts:
Sklep internetowy „midparts.com.pl” jest prowadzony przez firmę Midparts Marcin Handzel ul. Energetyków 5, 66-010 Nowogród Bobrzański.
· NIP: 973-072-74-17,
· Regon 0800 26 218,
· PKOBP : PL 83 1020 1185 0000 4502 0110 4140
tel. (22) 867 89 77
telefon komórkowy : 604 177 071, 724 339 500
adres e-mail : sklep@midparts.com.pl
godziny otwarcia: pn-pt 9:00 - 17: 00

1. Ogólne postanowienia

1. Sklep internetowy MIDPARTS (zwany dalej „MIDPARTS”) dostępny pod adresem www.midparts.com.pl prowadzony jest przez Marcina Handzel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MIDPARTS na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego pod numerem 1374/05, numer NIP 9730727417, numer REGON 080026218.
2. Główna działalność gospodarcza Marcina Handzel prowadzona jest w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Generała Waltera 24 (66-010 Nowogród Bobrzański). Dodatkowym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest ul. Zielonogórska 12 w Warszawie (02-495, Warszawa) oraz ul. Albańska 20 w Krakowie (30-662, Kraków) oraz ul. Wichrowa 22 w Poznaniu.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania i zamawiania towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl niezbędny jest:
(a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz
(b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. MIDPARTS przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez MIDPARTS danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez MIDPARTS określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

2. Informacje o towarach

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów zawarte na stronie internetowej www.midparts.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a są one wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.midparts.com.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. MIDPARTS umożliwia swoim klientom sprawdzenie cen oferowanych towarów w innych walutach po wyborze w głównym banerze odpowiedniej opcji.
3. Wskazane na stronie internetowej www.midparts.com.pl ceny przesyłki zamówionych towarów dotyczą dostawy towarów na terenie Polski. W przypadku, gdy towary wysyłane będą poza terytorium Polski ceny przesyłki ustalane będą indywidualnie na podstawie wagi oraz wartości zamówienia.

3. Zamówienia

1. MIDPARTS przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl. Koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie MIDPARTS jest prawidłowe zalogowanie się na stronie internetowej www.midparts.com.pl.
2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych w dni powszednie po godzinie 15:00 oraz w przypadku zamówień składanych w soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy MIDPARTS rozpatrzy zamówienie następnego dnia roboczego.
4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. MIDPARTS może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. MIDPARTS zastrzega sobie również prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy współpraca z klientem budzi wątpliwości co do jego wiarygodności lub rzetelności.
5. Potwierdzenie przez MIDPARTS przyjęcia zamówienia do realizacji na podstawie zaakceptowanej przez MIDPARTS oferty klienta wysłanej za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy stronami umowy sprzedaży towaru.
6. W przypadku, gdy klient zgłosi chęć osobistego odbioru towaru w jednym z punktów MIDPARTS wskazanych w § 4 ust. 8 poniżej, złożenie przez klienta oferty za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl poczytuje się za przyjęcie przez MIDPARTS rezerwacji na dany towar i skutkuje przygotowaniem zamówionego towaru do zakupu. W takim przypadku umowa sprzedaży towaru pomiędzy stronami zawarta zostanie z chwilą odbioru przez klienta zamówionego towaru w jednym z punktów MIDPARTS wskazanych w § 4 ust. 8 poniżej.
7. Do każdej przesyłki MIDPARTS dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT w przypadku, gdy klient zaznaczył odpowiednie pole w formularzu zamówienia.

4. Wysyłka towarów

1. MIDPARTS wysyła zamówione towary pod dowolnie wskazany przez klienta adres na całym świecie. Zamówione towary wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich, w szczególności DHL, UPS, InPost. Termin realizacji dostawy towaru przez kuriera wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, koszty wysyłki zamówionych towarów pokrywane są w całości przez klienta. Koszty wysyłki uzależnione są od stawek stosowanych przez konkretną firmę kurierską (koszt wysyłki towarów na terenie Polski wynosi około 25 zł).
3. W przypadku zamówienia przez danego klienta towaru, którego waga nie przekracza 5 kg oraz którego łączna cena brutto jest wyższa od 250 zł MIDPARTS pokrywa koszty wysyłki towaru na terenie Polski.
4. MIDPARTS oświadcza, iż dostawa towarów nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od chwili potwierdzenia przez MIDPARTS przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy klientem MIDPARTS jest przedsiębiorca, który wybrał jeden ze sposób płatności określonych w § 5 ust. 1 punkt b) i c) poniżej, termin 30 dni liczony jest począwszy od zaksięgowania wpłaty całości ceny za zamówiony towar na rachunek bankowy MIDPARTS lub począwszy od potwierdzenia przez operatora płatności całości ceny na rzecz MIDPARTS.
5. W przypadku, gdy MIDPARTS nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez klienta będącego konsumentem towar jest niedostępny, MIDPARTS zobowiązuje się do zawiadomienia o tym klienta oraz do zwrócenia mu całości otrzymanej od niego sumy pieniężnej, w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
6. W wypadku, gdy MIDPARTS nie będzie mógł wykonać umowy sprzedaży zawartej z klientem będącym konsumentem z powodu choćby przejściowej niemożności dostarczenia towaru o właściwościach zamówionych przez klienta, MIDPARTS może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt MIDPARTS. W przypadku zaistnienia opisanej w zdaniu poprzednim sytuacji klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 7 poniżej. Zwrot towaru nastąpi w takim wypadku na koszt MIDPARTS.
7. W uzasadnionych przypadkach MIDPARTS zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia. W takim przypadku różne przesyłki mogą zostać wysłane w różnych terminach o czym MIDPARTS poinformuje klienta poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
8. MIDPARTS zapewnia możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów w jednym z poniższych punktów:
- Warszawa, ul. Zielonogórska 12,
- Nowogród Bobrzański, ul. Energetyków 5,
- Kraków, ul. Albańska 20,
- Poznań, ul. Wichrowa 22.
9. W przypadku wyboru przez klienta osobistego odbioru zamówionego towaru MIDPARTS dostarczy przesyłkę do jednego ze wskazanych przez klienta punktów określonych w ust. 8 powyżej oraz zawiadomi klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o miejscu oraz terminie odbioru zamówionego towaru. W takim przypadku klient ma obowiązek odebrania zamówionego towaru w terminie 7 dni od otrzymania ww. informacji. W przypadku nieodebrania towaru w wyznaczonym terminie zmówienie klienta zostaje anulowane.
10. Umowa zawarta pomiędzy klientem a MIDPARTS dotycząca zakupu danego produktu za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl jest adres dostawy wskazany przez klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez klientów, w przypadku których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez klienta punkt odbioru.

5. Sposób płatności

1. W przypadku, gdy klientem MIDPARTS jest przedsiębiorca zapłata za zamówiony towar może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
a) za pobraniem – ta metoda płatności może zostać wykorzystana wyłącznie w przypadku towarów dostarczanych na terenie Polski. Zapłata za zamówiony towar dokonywana jest w momencie odbioru towaru, a całość ceny przekazywana jest kurierowi, który poświadcza jej odbiór.
b) przelew bankowy – w przypadku wyboru tej metody płatności całość ceny za zamówiony towar powinna zostać przelana na rachunek bankowy MIDPARTS wskazany na stronie internetowej www.midparts.com.pl. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny za zamówiony towar na ww. rachunku bankowym MIDPARTS wysyła towar na adres wskazany przez klienta.
c) płatność w kanale elektronicznym – płatność taka dokonywana jest za pośrednictwem kart płatniczych, a każda transakcja jest weryfikowana przez operatora. Z chwilą potwierdzenia przez operatora płatności całości ceny MIDPARTS wysyła towar na adres wskazany przez klienta.
d) zapłata gotówką – ta metoda może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów w jednym z punktów MIDPARTS określonych w § 4 ust. 8 powyżej. Całość ceny za zamówiony towar przekazywana jest w chwili jego odbioru upoważnionemu pracownikowi MIDPARTS, który potwierdza na piśmie jej odbiór.
2. W przypadku, gdy klientem MIDPARTS jest konsument zapłata za zamówiony towar może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
a) za pobraniem – ta metoda płatności może zostać wykorzystana wyłącznie w przypadku towarów dostarczanych na terenie Polski. Zapłata za zamówiony towar dokonywana jest w momencie odbioru towaru, a całość ceny przekazywana jest kurierowi, który poświadcza jej odbiór.
b) zapłata gotówką – ta metoda może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów w jednym z punktów MIDPARTS określonych w § 4 ust. 8 powyżej. Całość ceny za zamówiony towar przekazywana jest w chwili jego odbioru upoważnionemu pracownikowi MIDPARTS, który potwierdza na piśmie jej odbiór.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady

1. MIDPARTS jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży na rzecz klientów nie będących konsumentami, wyłącza się przepisy o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawarte w kodeksie cywilnym.
2. MIDPARTS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży używanych rzeczy ruchomych na rzecz konsumentów MIDPARTS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
3. Z chwilą odbioru towaru klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę oraz stan otrzymanego towaru oraz o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować MIDPARTS. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez klienta w jednym z punktów określonych w § 4 ust. 8 protokół odbioru uszkodzonego towaru powinien zostać spisany w obecności pracownika MIDPARTS.
4. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady klient jest uprawniony do odesłania towaru na adres wskazany w ust. 6 poniżej. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon z dodaniem na ich odwrocie dopisku "reklamacja". Koszty zwrotu przesyłki pokrywa MIDPARTS.
5. Warunkiem koniecznym, aby MIDPARTS rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie przez klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
6. Wszelkie informacje (w tym opis reklamacji) kierowane do serwisu MIDPARTS powinny być wysyłane za pośrednictwem strony internetowej www.midparts.com.pl (wysłanie wiadomości do MIDPARTS wymaga uprzedniego zalogowania się na stronie internetowej poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie przesyłki kierowane do serwisu MIDPARTS powinny być wysyłane kurierem lub pocztą na następujący adres:
MIDPARTS Marcin Handzel
ul. Zielonogórska 12
02-495 Warszawa
7. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis MIDPARTS, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. MIDPARTS rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.

7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. W przypadku umów zawieranych na odległość pomiędzy MIDPARTS a klientami będącymi konsumentami, klient który zawarł taką umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem że w przypadku umów obejmujących wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub częściami termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku umów polegających na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez klienta będącego konsumentem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu. Nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone zostały w Załączniku numer 1 do regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.
2. W razie odstąpienia od umowy przez klienta w zgodnie z ust. 1 powyżej umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. MIDPARTS zwróci konsumentowi w ww. terminie wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta, z zastrzeżeniem że MIDPARTS będzie uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpiło wcześniej, a w przypadku gdy klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MIDPARTS, MIDPARTS nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta w zgodnie z ust. 1 powyżej, klient ma obowiązek zwrócić towar MIDPARTS lub przekazać towar osobie upoważnionej przez MIDPARTS do jego odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni liczonych od dnia w którym klient odstąpił od umowy. Do zachowania określonego w zdaniu poprzednim terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do MIDPARTS.
4. W razie odstąpienia od umowy przez klienta w zgodnie z ust. 1 powyżej, klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. W przypadku skorzystania przez klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na następujący adres MIDPARTS: ul. Zielonogórska 12, 02-495 Warszawa. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. W ciągu 7 dni MIDPARTS dokona sprawdzenia towaru i wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury wraz z pisemnym poświadczeniem przez MIDPARTS zwrotu towaru przez konsumenta zostaną wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.
6. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, tj. stosuje się je wyłącznie do sprzedaży przez MIDPARTS towaru osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Gwarancja

1. Gwarancją objęte są wyłącznie nowe towary do których załączony został dokument gwarancyjny. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
2. Gwarancja na towar jest gwarancją producenta, a jej szczególne warunki określane są w dokumencie gwarancyjnym.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. MIDPARTS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. MIDPARTS zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. MIDPARTS zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez MIDPARTS Towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
6. Odpowiedzialność MIDPARTS względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez MIDPARTS, przy czym MIDPARTS ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

10. Postanowienia końcowe

1. MIDPARTS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu MIDPARTS powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://www.krakow.wiih.gov.pl).
4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik numer 1

do Regulaminu sklepu internetowego MIDPARTS
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem że w przypadku umów obejmujących wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub częściami termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku umów polegających na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na następujący adres MIDPARST: ul. Zielonogórska 12, 02-495 Warszawa.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MIDPARTS przy ulicy Zielonogórskiej 12 w Warszawie (02-495 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Państwu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb jak choćby numer indywidualny VIN pojazdu
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik numer 2

do Regulaminu sklepu internetowego MIDPARTS
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Do:
Midparts Marcin Handzel
ul. Zielonogórska 12,
02-495 Warszawa
sklep@midparts.com.pl
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to ................................................., data odbioru ...........................................................................................
Imię i nazwisko ...................................
Adres ...............................................
Numer PESEL ......................................
Data ...............
Podpis ....................

 

{nocache:09f44c35eacc83b3ccf6679f0644beb2#0}
KONTAKT:
22668 42 11
Czynne: 8:00 - 17:00
724 339 500
info@midparts.com.pl
ADRES
CENTRALA:
ENERGETYKÓW 5,
66-010
Nowogród Bobrzański
KONTAKT
INFOLINIA:
(22) 668 42 11
Pon - Pt 8:00 - 16:00 E-MAIL:
info@midparts.com.pl
NASZE ODDZIAŁY
Nasze oddziały
Midparts Automatyczne skrzynie biegów.
Nasza firma powstała w 2005 i od początku specjalizuje się w sprzedaży części do automatycznych skrzyń biegów nowych i używanych , całych skrzyń, oraz serwisem w naszym warsztacie w Warszawie. Naszą dewizą stała się wysoka jakość oferowanych części, napraw skrzyń, oraz dbałość o każdego klienta. Pamiętamy także o szybkości dostaw, u nas zamawiając części do godziny 16 otrzymasz je następnego dnia do godziny 12*. Pamiętaj u nas otrzymasz gwarancje towaru który kupujesz, oraz najniższe na rynku ceny.
Mamy stale uzupełniane magazyny w Nowogrodzie Bobrzańskim, w Warszawie, Krakowie gdzie zawsze możesz podjechać i odebrać zamówiony towar osobiście. Nasi pracownicy służą pomocą w doborze skrzyni w Twoim samochodzie, testem komputerowym, oraz doborem odpowiednich środków do pielęgnacji.
Działamy na podstawie wpisu do ewidencji 1374/05, którego udzielił Burmistrz miasta i gminy Nowogród Bobrzański
(C) COPYRIGHT MIDPARTS. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Oprogramowanie: SHOPER.PL | Realizacja: Intermedia Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper.pl